مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت

مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technologyپوستر مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت

The aim of the Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT) is to provide an international forum for the publication and dissemination of original work that contributes to the understanding of the main and related disciplines of mechanical engineering, either empirical or theoretical. The Journal covers the whole spectrum of mechanical engineering, which includes design engineering, production engineering, advanced manufacturing technology, manufacturing planning, optimization and simulation, artificial intelligence, traditional and nontraditional manufacturing, flexible manufacturing systems, computer integrated manufacturing, dynamics, vibration and control, micro and nano mechanics, robotics, stress analysis, composite materials, metal forming, meso/micro/nano fabrication, welding, joining and assembly at micro and macro scales, smart manufacturing, rapid prototyping, rapid manufacturing, additive manufacturing, aerospace, and any related special topics.

All submitted manuscripts are checked for similarity through a trustworthy software named iThenticate to be assured about its originality and then rigorously peer-reviewed by the international reviewers.