تجزیه و تحلیل غیر خطی و برنامه های کاربردی

تجزیه و تحلیل غیر خطی و برنامه های کاربردی

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
سردبیر:مجید اسحاقی گرجی
صادق عباس زاده
نام اختصاری:IJNAA
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار