مطالعات زبان کاربردی ایران

مطالعات زبان کاربردی ایران

Iranian Journal of Applied Language Studies
سردبیر:علی اصغر رستمی ابوسعیدی
عبداله سرانی
نام اختصاری:IJALS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار