شیلات ایران

شیلات ایران

Iranian Journal of Fisheries Sciences
سردبیر:نیما پورنگ
عباس علی مطلبی
نام اختصاری:IJFS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیلات
سازمان همکار