اپیژنتیک

اپیژنتیک

Journal of Epigenetics
سردبیر:درمحمد کردی تمندانی
درمحمد کردی تمندانی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی
سازمان همکار
انجمن ژنتیک ایران