تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات

تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات

Journal of Insect Biodiversity and Systematics
سردبیر:علی اصغر طالبی
احد صحراگرد
نام اختصاری:JIBS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار
دانشگاه تربیت مدرس