گیاهان دارویی و بیوشیمی

گیاهان دارویی و بیوشیمی

Journal of Medicinal Plants and By-products
سردبیر:محمد باقر رضایی
کامکار جایمند
نام اختصاری:JMPB
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی
سازمان همکار