مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی برق

مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی برق

Journal of Operation and Automation in Power Engineeringپوستر مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی برق

چارچوب اصلی مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی قدرت (JOAPE) تمرکز بر بهره برداری سیستم قدرت، مهندسی کنترل، اتوماسیون، مفاهیم مدل‌سازی و ایجاد همکاری‌های جدید در این زمینه‌ها خواهد بود. این مجله یک انجمن علمی سطح بالا برای انتشار آخرین نتایج در بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی قدرت فراهم می کند. تمرکز اصلی مجله عبارت خواهد بود از:

- مدلسازی و شناسایی فرآیندهای فناورانه در زمینه های مهندسی برق

- کاربردهای کنترل اتوماتیک در سیستم قدرت

- فن آوری های کامپیوتری برای اتوماسیون سیستم های قدرت

- دستگاه ها و ابزارهای کنترل سیستم ها

- سیستم و الگوریتم طراحی

- برنامه ریزی و قابلیت اطمینان

- بهره برداری بلند مدت و کوتاه مدت

- مراکز کنترل سیستم

- کنترل آنلاین شامل کنترل بار و سوئیچینگ

- حفاظت

- ریزشبکه

- الگوریتم های ژنتیک و محاسبات تکاملی

- سیستم های هوشمند

- سیستم ها و اتوماسیون

- شبکه های عصبی و منطق فازی

- سیستم های کنترل غیر خطی

- تئوری بهینه سازی و کنترل بهینه

- دستگاه های FACTS

- سیستم های تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر