علوم و فن آوری نفت

علوم و فن آوری نفت

Journal of Petroleum Science and Technology
سردبیر:محمدرضا جعفری نصر
جعفر توفیقی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار