فیزیولوژی و پرورش گیاهان

فیزیولوژی و پرورش گیاهان

Journal of Plant Physiology and Breeding
سردبیر:Mohammad Moghaddam

نام اختصاری:J. Plant Physiol. Breed.
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زراعت
سازمان همکار