تحقیقات زبان شناسی کاربردی

تحقیقات زبان شناسی کاربردی

Journal of Research in Applied Linguistics
سردبیر:Alireza Jalilifar
سید رحیم موسوی نیا
نام اختصاری:RALs
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار