زلزله شناسی و مهندسی زلزله

زلزله شناسی و مهندسی زلزله

Journal of Seismology and Earthquake Engineering
سردبیر:Mohsen Ghafory-Ashtiany
محمد کاظم جعفری
نام اختصاری:JSEE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی زلزله
سازمان همکار