پارچه و پلیمر

پارچه و پلیمر

Journal of Textiles and Polymers
سردبیر:محمد کریمی

نام اختصاری:JTP
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار