مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت

مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت

Mechanics of Advanced Composite Structuresپوستر مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت

Mechanics of Advanced Composite Structures (MACS) is an international, peer-reviewed, (print and online) within mechanics aspects of advanced materials and composite structures and is now published twice a year, which was founded in ۲۰۱۴ by Semnan University. The journal will publish the latest and most innovative research results dealing with analytical methods and numerical simulations, experimental investigations, and research and development studies relevant to the knowledge and application of new and advanced materials and composites in engineering structures, including basic individual structural components such as beams, plates, and shells.

The journal welcomes contributions in relation to the new computational approaches and novel applications to gain an understanding of mechanical properties, thermal behavior, vibration and dynamic characteristics, damage evolution (detection and modeling), and failure mechanisms.

Major areas covered by this journal include various polymer, metal, and ceramic matrix composites; nanomaterials and nanocomposites; self-healing materials; actuator/sensor (smart) materials and structures; active and passive control of composite structures; functionally graded materials; biomaterials and biocomposites; polymeric based adhesives; measuring and testing techniques for composite materials; processing and manufacturing of composites and nanocomposites; and mathematical models at different scales: nano, micro, meso, and macro.

The Editorial Board accepts for publication only manuscripts in English submitted via the electronic system available on the journal website. All articles accepted for publication will be available online followed by printed in hard copy.


The journal title is abbreviated as MECH ADV COMPOS STRUCT.