تحقیق در زبان وادبیات فرانسه

تحقیق در زبان وادبیات فرانسه

Recherches en Langue et Litterature Françaises
سردبیر:الله شکر اسداللهی
معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار