معادلات در ترکیبات

معادلات در ترکیبات

Transactions on Combinatorics
سردبیر:علیرضا عبدالهی

نام اختصاری:Trans.Com
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار