موج ها و جبرخطی

موج ها و جبرخطی

Wavelets and Linear Algebra
سردبیر:محمد علی دهقان
علی ارمند نژاد
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار