توانبخشی

توانبخشی
سردبیر:محمدعلی محسنی بندپی
ایرج عبداللهی
نام اختصاری:Arch Rehabil
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پیراپزشکی و توانبخشی، بینایی‌سنجی،‌ شنوایی،‌ علوم آزمایشگاهی،‌ گفتاردرمانی،‌ کاردرمانی‌، فیزیوتراپی،‌ رادیولوژی و‌ فناوری اطلاعات سلامت
سازمان همکار