دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)

دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)

Daneshvar Medicine: Basic and Clinical Research Journalپوستر دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)

مجله دانشور پزشکی یک نشریه پژوهشی پایه و بالینی است که توسط دانشگاه شاهد منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

مقالات پژوهشی اصیل در حوزه های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری