مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی

مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی

Political and international research
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم سیاسی