مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی

مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی

Political and international researchپوستر مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی

به استحضار میرساند «فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی» دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان براساس مجوز شماره ۳۴۹۹۶۲/۸۷ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره شاپا ۸۰۳۵- ۲۰۰۸ در صدد چاپ مقالات مرتبط با موضوعات علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، اقتصاد سیاسی و بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، مدیریت سیاسی و حکومت های محلی و حقوق اساسی به زبان فارسی است. بدین وسیله از مولفان علاقمند در خواست می شود مقالات خود که مرتبط با موضوعات این فصلنامه می باشد را به سامانه فصلنامه ارسال دارند.

رعایت نکات ذیل ضروری است:

۱- موضوع مقاله کاملا مرتبط با مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، جهان اسلام و شرایط کنونی نظام بین المللی باشد.

۲- اصول نگارش مقالات علمی پژوهشی رعایت گردد.

۳- جهت نگارش مقاله، رعایت شیوه نامه تدوین مقالات فصلنامه الزامی است.