فصلنامه پژوهشی خون

فصلنامه پژوهشی خون

The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusionپوستر فصلنامه پژوهشی خون

فصلنامه پژوهشی خون به همت مرکز تحقیقات سازمان‌انتقال خون وانجمن علمی انتقال خون ایران و با مشارکت انجمن‌های علمی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، هماتولوژی- انکولوژی کودکان ایران، هماتولوژی- انکولوژی ایران، ویروس‌شناسی، پاتولوژیست‌های ایران، جامعه جراحان ایران و مرکز تحقیقات پیوند مغزاستخوان منتشر می‌گردد وهدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحیح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوین در عرصه علوم ایمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد.

این نشریه پیرو پنجاه وسومین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۷/ ۳/ ۸۴ دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.