فصلنامه پژوهش های اصولی

فصلنامه پژوهش های اصولی

USUL STUDIES
 فصلنامه پژوهش های اصولی، از سال ۱۳۸۱ تحت اشراف علمی حضرت آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی آغاز به کار کرده و با محققین و پژوهشگران اصولی تشکیک مساعی نموده است.

 فصلنامه پژوهش های اصولی، مجله علمی-تخصصی است که به ابداء، کشف، پویایی، تبیین، نوآوری، احیاء تراث و تضارب آراء اندیشمندان و محققان اصولی در مراکز علمی و نهادهای فقاهتی و اجتهادی می­پردازد و عرضه کننده این اندیشه ­ها در سطح مراکز حوزوی و دانشگاهی جهان اسلام می­باشد.