فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان

فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان
سردبیر:دکتر امیر اشکان نصیری‌پور
دکتر سید جمال‌الدین طبیبی
نام اختصاری:J Health Manag
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدارک پزشکی، اقتصاد بهداشت و درمان، مدیریت مالی بهداشت و درمان، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
سازمان همکار