دوماهنامه فیض

دوماهنامه فیض

Journal of Kashan University of Medical Sciencesپوستر دوماهنامه فیض

دوماه­نامه علمی-پژوهشی «فیض»، نشریه رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، پذیرای مقالات اصیل، مروری، معرفی مورد و نامه به سردبیر نگارش ­یافته توسط اساتید، محققان و متخصصان محترم در زمینه­ های پزشکی و پیراپزشکی می­ باشد.

هدف از انتشار این نشریه ارتقای کیفی و کمی دانش پزشکی و سلامت است.