مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
سردبیر:کامبیز بهاءالدین بیگی
رضا خواجوئی
نام اختصاری:J Health Biomed Inform
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت اطلاعات سلامت
سازمان همکار