مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع

مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع

Journal of applied research in industrial engineering
مجله پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

بهینه‌سازی سیستم‌ها

مدیریت نوآوری و فناوری

سیستم‌های سلامت

سیستم‌های کلان

آینده‌پژوهی

لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت پروژه

و...