مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع

مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع

Journal of applied research in industrial engineeringپوستر مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع

مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

بهینه سازی سیستم ها

مدیریت نوآوری و فناوری

سیستم های سلامت

سیستم های کلان

آینده پژوهی

لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت پروژه

و...