مجله پژوهش پرستاری ایران

مجله پژوهش پرستاری ایران

Iranian Journal of Nursing Researchپوستر مجله پژوهش پرستاری ایران

مجله پژوهش پرستاری ایران، دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد.

تمرکز اصلی نشریه پژوهش پرستاری بر مطالعات انجام شده در حوزه پرستاری ( آموزش، مدیریت و مراقبت بالینی) و مامایی (آموزش، مدیریت و مراقبت بالینی) می باشد.

هدف اصلی:

توسعه و نوآوری در زمینه های مختلف علوم پرستاری در بالین، جامعه، مدیریت و آموزش در عرصه های مختلف

ایجاد ارتباط بین محققین پرستاری بمنظور توسعه علم پرستاری

چاپ مقالات علمی پژوهشی پرستاری بمنظور شناخت نوآوریها و توسعه مراقبتها در تمام عرصه های جامعه

آشنا نمودن دانشجویان پرستاری با مقالات پرستاری

موضوعات کاربردی در حوزه پرستاری