مجله پژوهش پرستاری ایران

مجله پژوهش پرستاری ایران
سردبیر:زهره پارسا یکتا
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
نام اختصاری:Iran J Nurs Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری و مامایی عمومی
سازمان همکار