مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

The Iranian Journal of Orthopedic Surgeryپوستر مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، فصلنامه رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران است که به انتشار مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه، مورد نگاری و نامه به سردبیر در زمینه مقالات بالینی و تحقیقات بنیادی اسکلتی عضلانی، مقالات بالینی و تحقیقاتی Spne، توانبخشی در امور مربوط به ارتوپدی، و پزشکی ورزشی می پردازد و نتایج پژوهش های متخصصان را منتشر می نماید. هدف از انتشار این مجله آشنایی محققان و پزشکان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه جراحی ارتوپدی می باشد.

مقالات دریافت شده پس از غربالگری اولیه در دفتر مجله مورد داوری دوسو کور قرار گرفته و پس از بررسی مجدد در هیئت تحریریه در صورت قبولی به چاپ خواهند رسید. مقالات پذیرفته شده بر اساس کیفیت علمی و تطابق با اهداف مجله گزینش خواهند شد و صبغه نویسندگان و دانشگاه محل انجام تاثیری در روند داوری و پذیرش مقالات نخواهد داشت.

این مجله در نمایه های بین المللی همچون Index Copernicus, Electronic Journal Library, Google Scholar, Open J-Gate, Gale databases, EMR Medex, Indexing biomedical journals published in Islamic Countries نمایه شده است.

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران دارای امتیاز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، وابسته به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره شاپا: چاپی 2967-1735 ، الکترونیکی 2975-1735 می باشد و آماده پذیرش مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.