مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

Journal of Mashhad Dental Schoolپوستر مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
  • مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، نشریه ای علمی، پژوهشی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقا سطح دانش دندانپزشکی می باشد.

  •  اولین دوره انتشار این مجله از سال ۱۳۵۶ (هجری شمسی) بوده و حوزه پذیرش و نشر مقالات آن شامل موارد زیر می باشد:

         ♦ مقالات تحقیقی 
         ♦ مقالات مروری
         ♦ گزارش مورد
         ♦ نامه به سردبیر

  • این نشریه به صورت فصلنامه و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.