مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
سردبیر:یداله زاهد پاشا
سیدمظفر ربیعی
نام اختصاری:J Babol Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گوارش، زنان، آناتومی، علوم پایه، علوم بالینی، روانشناسی، فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار