مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سردبیر:مهدی بلالی‌مود
کاظم قائمی
نام اختصاری:J Birjand Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیولوژی، آموزش پزشکی، طب سنتی، سلامت سالمندان، فارماکولوژی، میکروب‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار