مجله مدیریت ارتقای سلامت

مجله مدیریت ارتقای سلامت
سردبیر:فریده یغمایی
محمد علی حسینی
نام اختصاری:J Health Promot Manag
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت
سازمان همکار