نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری
سردبیر:مسعود فلاحی خشکناب
کیان نوروزی
نام اختصاری:J Rehab Res Nurs
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری توانبخشی
سازمان همکار