نشریه روان پرستاری

نشریه روان پرستاری
سردبیر:مسعود فلاحی خشکناب
مسعود فلاحی خشکناب
نام اختصاری:Iran J Psy Nurs
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری و روانشناسی
سازمان همکار