سلامت در اضطرار و فجایا

سلامت در اضطرار و فجایا

Health in Emergencies and Disasters Quarterly
سردبیر:حمیدرضا خانکه
امیرمسعود عرب لوردیچه
نام اختصاری:Health Emerg Disasters Q
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اورژانس، تروما، سوانح و بلایا، جرائم و پیشگیری از آنها، اصلاح مهندسی و فضایی، مسائل سیاسی و سیاست گذاری های مرتبط با حفظ، بازگرداندن و ارتقای سلامت در حوادث و بلایا
سازمان همکار