هپاتیت

هپاتیت

Hepatitis Monthly
سردبیر:سید موید علویان
کامران باقری لنکرانی
نام اختصاری:Hepat Mon
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گوارش
سازمان همکار
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد