مجله توانبخشی ایران

مجله توانبخشی ایران

Iranian Rehabilitation Journal
سردبیر:مینا اوحدی
محمد کمالی
نام اختصاری:Iran Rehabil J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:توانبخشی(زیستی، روانی و اجتماعی )
سازمان همکار