جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامه ادبیات تطبیقی

Comparative Literature Studyپوستر جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامۀ ادبیّات تطبیقی با هدف‌ها و محورهای موضوعی زیر در زمینۀ تخصصی ادبیات تطبیقی، نقد و  نظریات ادبی و میان رشته‌ای به دو  زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.