جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامه ادبیات تطبیقی

Comparative Literature Studyپوستر جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامه ادبیات تطبیقی ،در زمینه تخصصی ادبیات تطبیقی، نقد و نظریات ادبی و میان رشته‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

ادبیات تطبیقی عبارت است از: تحلیل و بررسی زمینه‌ها و شیوه‌های روابط و مناسبات ادبیات بین المللی و چگونگی تاثیر و تاثر آثار ادبی در سطح ملت‌ها و اقوام گوناگون و روش‌های نفوذ و تاثیر فرهنگ و ادب و هنر یک ملت و قوم بر ملت و قوم دیگر و یا اقتباس و اخذ از آثار ادب دیگران، مانند: تاثیر ادب ایرانی بر اروپایی و یا تاثیر فرهنگ و ادب اروپایی بر ایرانی در دوره مشروطیت. در ادبیات تطبیقی علوم و موضوعات بسیاری چون: تاریخ ادبیات جهان، مکتب‌های ادبی، نقد ادبی، سبک‌شناسی، انواع ادبی و... و نیز شیوه‌های تاثیر آثار جهانی مطرح می‌شود، تا معلوم شود سهم ملت‌ها و اقوام در ادبیات جهانی چیست؟

اصلی‌ترین ضرورت‌ها و فواید ادبیات تطبیقی عبارت است از:

۱)شناخت مرحله آغازین و پیدایش انواع ادبی؛ ۲) کشف زمینه‌ها و عوامل نوگرایی، نو اندیشی‌ها و اسباب واقعی تحولات ادبی و سبکی در ادبیات ملی و ادبیات جهانی و رفع محدودیت‌های ملی و میهنی در راه کشف حقایق ادبی؛ ۳)شناخت ابعاد ادبیات اصیل و بومی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و سهم ملت‌ها از ادبیات جهانی؛۴) بررسی و شناخت زمینه‌ها، علل، شیوه‌ها و چگونگی تاثیر ادبیات ملت‌ها بر روی هم؛ ۵) زمینه‌سازی برای نقد جدید، زیرا اصول نقد جدید چیزی جز ثمره پژوهش‌های عمیق تطبیقی نیست که مجب تعامل و تبادل را فراهم می‌کند؛ ۶) پذیرش هویت‌های ملی گوناگون و تفاوت فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها با حفظ هویت ملی؛ ۷) فراهم شدن زمینه پی‌گیری ادبیات جهانی و بازگو کردن حقایق ادبی و انسانی و چگونگی همکاری ادبیات جهانی با یکدیگر و دست‌یابی به زبان مشترک و تفاهم و دوستی ملت‌ها از طریق نقد تطبیقی منصفانه و عالمانه.

پذیرش مقاله در نشریه جستارنامه ادبیات تطبیقی، از ۲.۵ امتیاز برای دستاوردهای پژوهشی در پیش دفاع و دفاع نهایی برخوردار است.