پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی

پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی

journal of Literary Texts in Iraqi Careerپوستر پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی

دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی از بهار ۱۳۹۹ به فصلنامه کارنامه متون ادبی دوره عراقی تغییر نام یافته است و به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه مطالعات و مقالات مربوط به متون نظم و نثر دوره عراقی از میانه قرن پنجم تا آخر قرن هشتم را به شرط داشتن جنبه علمی بررسی و به چاپ می رساند.

این نشریه در این زمینه ها مقاله می پذیرد:

مطالعات محتوای متون نظم و نثر قرن پنجم تا هشتم.
مطالعات تطبیقی متون فارسی دوره عراقی با زبانهای دیگر یا با علوم دیگر.
مطالعات مربوط به جنبه های بلاغی و ادبی متون نظم و نثر دوره عراقی.
بررسی متون ادبی دوره عراقی براساس نظریه های ادبی.
بررسی متون دوره عراقی از جنبه داستانی و روایی.
بررسی زبانشناسانه و دستوری متون دوره عراقی.
مطالعات سبک شناسانه جدید در متون دوره عراقی.
دقت و بررسی جنبه های لغوی، زبانی و بلاغی متون دروه عراقی.
مطالعات متون تاریخی و دینی و اسطوره ای دوره عراقی.
مطالعات و مباحث عرفانی و صوفیانه در متون دوره عراقی.
پژوهش های مرتبط با زبان و ادب متون دوره عراقی.

چکیده مقاله ­ها به زبان انگلیسی خواهد بود.

شرایط علمی

مقاله باید تحلیلی و برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

مقاله باید از نوع تحلیل و نقد اصیل باشد.