فصلنامه کارنامه متون ادبی دوره عراقی

فصلنامه کارنامه متون ادبی دوره عراقی

The Workbook of Literary textsin Iraqi Career
دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی از بهار ۱۳۹۹ به فصلنامه کارنامه متون ادبی دوره عراقی تغییر نام یافته است و به زبان فارسی منتشر می شود.

 این نشریه مطالعات و مقالات مربوط به متون نظم و نثر دوره عراقی از میانه قرن پنجم تا آخر قرن هشتم را به شرط داشتن جنبه علمی بررسی و به چاپ می رساند.

این نشریه در این زمینه ها مقاله می پذیرد:

مطالعات محتوای متون نظم و نثر قرن پنجم تا هشتم.
مطالعات تطبیقی متون فارسی دوره عراقی با زبانهای دیگر یا با علوم دیگر.
مطالعات مربوط به جنبه های بلاغی و ادبی متون نظم و نثر دوره عراقی.
بررسی متون ادبی دوره عراقی براساس نظریه های ادبی.
بررسی متون دوره عراقی از جنبه داستانی و روایی.
بررسی زبانشناسانه و دستوری متون دوره عراقی.
مطالعات سبک شناسانه جدید در متون دوره عراقی.
دقت و بررسی جنبه های لغوی، زبانی و بلاغی متون دروه عراقی.
مطالعات متون تاریخی و دینی و اسطوره ای دوره عراقی.
مطالعات و مباحث عرفانی و صوفیانه در متون دوره عراقی.
پژوهش های مرتبط با زبان و ادب متون دوره عراقی.

چکیده مقاله ­ها به زبان انگلیسی خواهد بود.

شرایط علمی

مقاله باید تحلیلی و برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

مقاله باید از نوع تحلیل و نقد اصیل باشد.