مجله تروما

مجله تروما

Trauma Monthly
سردبیر:محمد حسین کلانترمعتمدی
سید مسعود خاتمی
نام اختصاری:Trauma Monthly
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اورژانس، تروما، سوانح، بلایا و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار
مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...