مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

Fuzzy Optimization and Modeling Journalپوستر مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

مجله Fuzzy Optimization and Modeling یک مجله بین المللی است که تحقیقات محض و کاربردی با کیفیت مناسب در تمام زمینه های بهینه سازی م مدل سازی فازی اختصاص دارد. از پژوهشگران گرامی دعوت می شود پژوهش های محض و کاربردی خود را در تمامی زمینه های بهینه سازی و مدل سازی فازی برای بررسی و چاپ از طریق سایت fomj.qaemiau.ac.ir ارسال نمایند. اطلاعات بیشتر در سایت مجله موجود است.

این مجله، مقالات با محورهای ذیل را برای چاپ مورد بررسی قرار می دهد:

مقالات تئوری: مقالاتی که مسایل مرتبط با عدم قطعیت را به عنوان یک مدل ریاضی در چارچوب بهینه سازی فرمول بندی می کنند و مقالاتی که وجود و خواص جواب ها و تصمیم های بهینه فازی را بررسی می کنند.

مقالات مطالعه موردی: مقالاتی که جواب مسایل واقعی را در چارچوب بهینه سازی فازی توصیف می کنند.

توسعه الگوریتمی: مقالاتی که روش های جواب را ارایه می دهند و پیچیدکی محاسباتی روش ها را مطالعه می کنند. این مقالات الگوریتم های جدیدی برای حل مسایل بهینه سازی فازی به طور کارا پیشنهاد می دهند.

حوزه تحت پوشش مجله در زیر آمده است:

 • Analytic hierarchy process
 • Approximation Algorithms
 • Customer relationship management
 • Data envelopment analysis
 • Data mining
 • Distributed decision making
 • Dynamic programming
 • Enterprise resource management
 • Forecasting
 • Game theory
 • Genetic Algorithms
 • Goal programming
 • Group decision making
 • Heuristics
 • Integer and binary programming
 • Intelligent controls and robots
 • Linear programming
 • Markov processes
 • Mathematical programming
 • Military decision making
 • Multi-attribute utility theory
 • Multi-criteria decision making
 • Network theory
 • Neural networks
 • Optimal control theory
 • Optimization
 • Probability models
 • Project management
 • Quality management and systems
 • Queuing theory
 • Resource management and allocation
 • Risk analysis and management
 • Socioeconomic system simulation
 • Statistical process control