مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

Fuzzy Optimization and Modeling Journalپوستر مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

مجله Fuzzy Optimization and Modeling  یک مجله بین‌المللی است که تحقیقات محض و کاربردی  با کیفیت مناسب در تمام زمینه‌های بهینه‌سازی م مدل‌سازی فازی اختصاص دارد. از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود پژوهش‌‌های محض و کاربردی خود را در تمامی زمینه‌های بهینه‌سازی و مدل‌سازی فازی برای بررسی و چاپ از طریق سایت fomj.qaemiau.ac.ir ارسال نمایند. اطلاعات بیشتر در سایت مجله موجود است.

این مجله، مقالات با محورهای ذیل را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

مقالات تئوری: مقالاتی که مسایل مرتبط با عدم قطعیت را به عنوان یک مدل ریاضی در چارچوب بهینه‌سازی فرمول‌بندی می‌کنند و مقالاتی که وجود و خواص جواب‌ها و تصمیم‌های بهینه فازی را بررسی می‌کنند.

مقالات مطالعه موردی: مقالاتی که جواب مسایل واقعی را در چارچوب بهینه‌سازی فازی توصیف می‌کنند.

توسعه الگوریتمی: مقالاتی که روش‌های جواب را ارایه ‌می‌دهند و پیچیدکی محاسباتی روش‌ها را مطالعه می‌کنند. این مقالات الگوریتم‌های جدیدی برای حل مسایل بهینه‌سازی فازی به طور کارا پیشنهاد می‌دهند.

حوزه تحت پوشش مجله در زیر آمده است:

 • Analytic hierarchy process
 • Approximation Algorithms
 • Customer relationship management
 • Data envelopment analysis
 • Data mining
 • Distributed decision making
 • Dynamic programming
 • Enterprise resource management
 • Forecasting
 • Game theory
 • Genetic Algorithms
 • Goal programming
 • Group decision making
 • Heuristics
 • Integer and binary programming
 • Intelligent controls and robots
 • Linear programming
 • Markov processes
 • Mathematical programming
 • Military decision making
 • Multi-attribute utility theory
 • Multi-criteria decision making
 • Network theory
 • Neural networks
 • Optimal control theory
 • Optimization
 • Probability models
 • Project management
 • Quality management and systems
 • Queuing theory
 • Resource management and allocation
 • Risk analysis and management
 • Socioeconomic system simulation
 • Statistical process control