مجله تحقیقات گردشگری و مهمان نوازی ایران

مجله تحقیقات گردشگری و مهمان نوازی ایران

Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research

سردبیر:

نام اختصاری:Journal of Tourism and Hospitality Research
موضوعات کلی:هنر و معماری / توریسم
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار