مجله خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت

مجله خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت

State Administration Missionپوستر مجله خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت

مطابق ابلاغیه مورخ 1396/12/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان نشریه به«خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت» تغییر یافت

براساس رای هشتاد و سومین و هشتادو چهارمین جلسه کمیسیون بررسی وتایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، این مجله از تاریخ 16/1/1389 دارای درجه علمی و پژوهشی می باشد.

موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت