فصلنامه اقتصاد کاربردی

فصلنامه اقتصاد کاربردی

Applied Economics




فصلنامه اقتصاد کاربردی که از سال 1389 با تلاش و همکاری گروهی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شروع به فعالیت نموده است،با هدف گسترش یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین یافته های علمی و امر سیاستگذاری اقتصادی، اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادی و مالی و حوزه‌های بین رشته ای اقتصاد می نماید.