مجله الهیات و معارف اسلامی

مجله الهیات و معارف اسلامی

Theology and Islamic Sciences

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / فقه و الهیات
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار