مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

Thought and behavior in clinical psychology
این فصل نامه برابر رای کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  رتبه ی علمی-  پژوهشی دارد ، در ISC نمایه می شود و مقاله هایی را می پذیرد که در زمینه ی روان شناسی بالینی و برگرفته از یافته های پژوهشی باشد.