مجله باستان شناسی ایران

مجله باستان شناسی ایران

Archeology of iranپوستر مجله باستان شناسی ایران

دوفصلنامه علمی "باستان شناسی ایران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دارای شماره مجوز ۸۷.۳۲۳۴۲۲ و مورخه ۱۳۹۰.۰۹.۰۶ از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.

هدف نشریه ی علمی باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی و تاریخ هنر و معماری است.

این مجله در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

باستان شناسی، تاریخ هنر، معماری سنتی و...