پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار

پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار

Business Economics

نشریه اقتصادوکسب وکار توسط دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت