پژوهشنامه تاریخ

پژوهشنامه تاریخ

History Reserchپوستر پژوهشنامه تاریخ

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ و فرهنگ و توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد چاپ و نشر می شود. شماره شاپا نشریه ۸۲۲۱ - ۱۷۳۵ است.

رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش شناختی تاریخ پژوهی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست کم با یکی از ویژگی های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ

پرداختن به مباحث مختلف فلسفه تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدوده تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشه تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره مندی از آن در دانش های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

کوشش و تشریک مساعی برای ارتقاء دانش تاریخ

اهتمام در شناساندن حوزه های پژوهشی تاریخ

ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه های علوم انسانی

بحث های نظری و روش شناسی در حوزه تاریخ

مطالعات تطبیقی تاریخ فرهنگی ایران و دیگر کشورها