فصلنامه پژوهش نامه تاریخ

فصلنامه پژوهش نامه تاریخ

Research Letter of History
فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ و فرهنگ و توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد چاپ و نشر می شود. شماره شاپا نشریه 8221 - 1735 است.